LDF Regulier

Aanvraag reguliere bijdrage Limburgs Diaconaal Fonds


Bij een aanvragen voor een financiële bijdrage die hoger dan € 100 is worden meer gegevens gevraagd, lees hiervoor de toelichting.

Voor de aanvraag van een financiële bijdrage van €10 tot € 100 zie “Tientjesfonds Limburg”.

 

De aanvraag voor een gift kan uitsluitend worden ingediend door een tussenpersoon: een professional of vrijwilliger werkzaam bij een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling, een kerkelijke organisatie of een gemeentelijke instelling. De aanvraag moet worden ingediend door middel van het indienen van het online aanvraagformulier LDF Regulier.

 


Toelichting:

 • Geef een duidelijke beschrijving van het doel van uw aanvraag, beschrijf daarbij de sociale achtergrond en de probleemsituatie van uw client en hoe deze is ontstaan.
 • Geef een duidelijke beschrijving van de financiële urgentie voor uw client.
 • Beschrijf het plan van aanpak, het perspectief mbt de aanvraag.
 • Is een bijdrage van voorliggende voorzieningen als bijzondere Bijstand, WMO, Zorgverzekering e.a. mogelijk ? Zo nee, waarom niet ?

Beoordeling aanvraag LDF Regulier:

 • Het bestuur van het LDF neemt in de regel binnen 1-2 weken een besluit. Over spoedaanvragen wordt binnen enkele dagen een besluit genomen.
 • Wij vragen altijd om een kopie van het aankoopbewijs (betalingsbewijs) toe te zenden.
 • Indien slechts een deel van de gift noodzakelijk blijkt, dan vinden wij het vanzelfsprekend dat u het restant op onze bankrekening terugstort, onder vermelding van het dossiernummer.
 • Prioriteit wordt gegeven aan aanvragen die voorzien zijn van een overtuigende toelichting en een duidelijke beschrijving van de financiële situatie en de achtergrond van de client.
 • Het bestuur kan besluiten een aanvraag in haar bestuursvergadering te behandelen. In dat geval wordt de aanvrager geïnformeerd over procedure en termijn.
 • Per client wordt slechts 1x per jaar een gift toegekend.
 • De bijdrage van het LDF dan wel het Sociaal Fonds Sittard-Geleen is maximaal € 250,-. Het bestuur van het LDF kan in een beperkt aantal gevallen per jaar in bijzonder schrijnende situaties en met name indien de aanvrager tenminste één andere financier bereid heeft gevonden om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de probleemsituatie, een kleine extra bijdrage tot maximaal € 500,- verlenen.
 • Indien de toegekende gift van het LDF onderdeel uitmaakt van een financieringsplan waar ook een of meer andere partij(en) bijdragen wordt door het bestuur van het LDF een garantie verstrekt voor de duur van 6 maanden, tenzij anders wordt besloten of overeengekomen.
 • Financiële bijdragen van het LDF worden uitsluitend overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de aanvrager of in geval van Bewindvoering het afgeschermde rekeningnummer tbv de client.

  

Vragen ?

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.